Finansijski izveštaji

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu 06.08.2010


Nа osnovu čl. 66. Zаkonа o tržištu hаrtijа od vrednosti i drugih finаnsijskih instrumenаtа ("Službeni glаsnik RS", br. 47/2006) i čl. 3. Prаvilnikа o sаdržini i nаčinu izveštаvаnjа jаvnih društаvа i obаveštаvаnju o posedovаnju аkcijа sа prаvom glаsа ("Službeni glаsnik RS", br. 100/2006,116/2006 i 71/2008)

Dokumentacija:

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora 31.12.2009. godine. 30.04.2010


Izvršili smo reviziju priloženih finasiskih izveštaja Akcionarskog društva za proizvodnju i trgovinu "Hladnjača" Apatin, koji obuhvata Bilans stanja na dan 31.12.2009. godine., Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, za godunu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih račuvodstvenih politika i Napomena uz finasiske izveštaje.

Dokumenta:

Izveštaj nezavisnog revizora 31.12.2009. godine.

Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu 25.07.2009


O finansijskim izveštajima: finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno, po svim matrijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Akcionarskog društva za proizvodnju i trgovinu.

Dokumentacija:


Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora revizije bilansa stanja 28.06.2009


Izveštaj nezavisnog revizora revizije bilansa stanja.

Dokumentacija:

Izvestaj nezavisnog revizora za 2007 god.

Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja 18.06.2009


Potvrda o prijemu finansijskog izveštaja za 2008. godinu.